Álnok kereskedés

Elõször az eseménytípus általános modelljét vázolom, majd egy konkrét példát elemzek. Szeretném felhívni a figyelmet egy jól hasznosítható forrástípusra a korabeli társadalmi viszonylatok felfejtésében.

Vizsgálatom középpontjában a társadalmi erõviszonyok és szereplõk változó stratégiáinak megismerése és a hatalmi központok, valamint a helyi társadalmak közti kapcsolatok feltárása áll.

Pedig csak ember vagy, nem Isten, csak te tartod magad olyan okosnak, mint amilyen Isten.

Általános modell A kivizsgálás és más ezzel rokonítható eljárások, mint pl. Hasonló bizottságok a községi néptanácsok kereteiben is mûködtek.

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Az Udvarhely rajoni kivizsgálási esetekrõl ból fennmaradt egy dosszié. E források alapján a kivizsgálás, mint lokális változatok sorozatban különbözõ helyszíneken, konkrét tér- és idõparaméterekkel meghatározott, változó számú és státuszú szereplõk interakcióiban megvalósuló esemény írható le.

Az eseményekben érintett szereplõk kölcsönviszonyaikat tekintve három álnok kereskedés sorolhatók: feljelentõk, feljelentettek és kivizsgálók. Ez utóbbiak a hatalmi intézmények képviselõi a szerephierarchiában az elõbbi két álnok kereskedés fölött álltak.

A feljelentõk lehettek magánszemélyek vagy valamilyen testület, intézmény tagjai: pl. A álnok kereskedés lehetett névtelen is, ezeket is ki kellett vizsgálni, de érkezhetett a sajtóból is. Például az Elõre a Román Népköztársaság Néptanácsainak lapja szerkesztõsége Tudomásunkra jutott, hogy Dávid Imre lövétei lakos rendszeresen lop a vlahicai vasgyárból. A nyáron 10 zsák cementet lopott a vasgyártól. A lakosok jelentették a miliciának és a végrehajtó bizottság elnökének, azonban mindeddig semmilyen intézkedést nem foganatosítottak.

Kérjük írják meg, hogy mi a helyzet ebben az ügyben.

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye | Digitális Tankönyvtár

Elvtársi üdvözlettel: Elõre levelezési osztály. A válaszban fel kell tüntetni a vizsgálat eredményeit és a hozott intézkedéseket. Az Elõre A feljelentések tárgya leggyakrabban: a köztulajdon hûtlen kezelése, jogtalannak tekintett anyagi elõnyszerzés, hivatali hanyagság, a kommunista ideológiában tiltott társadalmi viselkedés, az önálló gazdasági tevékenység. Az elõbbiekhez tartozott például a rendszer bírálata vagy a kapcsolattartás osztályidegen társadalmi szereplõkkel papokkal, kulákokkalaz utóbbiba a vállalkozói tevékenység, kereskedés, bérmunkások alkalmazása.

Mivel személyi vétségek, felelõsségek megállapításáról volt álnok kereskedés, a személyzeti osztály fõnöke a kivizsgáló bizottságok állandó tagja volt. Mellette a különbözõ vizsgálati területekért felelõs rajoni ügyosztályok — tanügyi, mezõgazdasági, kereskedelmi, stb.

Az idézett határozatrészlet szerepelt az Elõre levelezési osztályának fejléces papírjain. A feljelentések leggyakoribb tárgyait a fennebbi, ban összeállított dossziéból idézzük.

A bizottság kihallgathatott, kikérdezhetett más szereplõket is, álnok kereskedés. Végül a kivizsgáló bizottság a rajoni végrehajtó bizottság felé felterjesztett jelentésekben konklúziók, javaslatok és szankciók megfogalmazásával fejezte be munkáját. A javasolt büntetések, megrovások alkalmazása már nem a kivizsgáló bizottság, hanem — a pártbizottsági feldolgozás után — a rajoni végrehajtó bizottság hatáskörébe tartozott.

álnok kereskedés

Esetrekonstrukció Helyszín és szereplõk márciusában két feljelentés érkezett az Udvarhely rajoni Néptanács Káder Osztályára a rajonhoz nemrég átcsatolt Hegyes faluból [a történetben minden adat megfelel a forrásokban olvashatóknak, kivéve a személy- és helységneveket — O. A falunak ekkor magyar lakosa volt.

A rajonizálás idején Hegyest elõször Sztálin Tartomány Kõhalom rajonjához osztották be, késõbb, a MAT létrehozása után, augusztusában Udvarhely álnok kereskedés csatolták. A feljelentéseket egy öttagú helyi feljelentõ csoport a hegyesi tanító ellen íratta.

álnok kereskedés

Az elsõ március 1-jei, a második, március i keltezésû. A két feljelentés közötti idõszakban a rajoni illetékesek nem indították meg a kivizsgálást. Az öttagú feljelentõ csoportban a helyi pártalapszervezet titkára, két néptanácsi képviselõ, egy falufelelõs4 és egy párttagjelölt volt.

Késõbb a álnok kereskedés kiderítette, hogy mind az öten rokonok voltak.

álnok kereskedés

A rajoni székhelyrõl kiszállt kivizsgáló bizottság elsõ alkalommal 8 órás kihallgatást, kikérdezést és nyilatkozat íratást folytatott. A második alkalom is hasonló, vagy még hosszabb lehetett, a kikérdezettek és a felvett nyilatkozatok számából ítélve.

Ezt a helyszíni tájékozódást a bizottság kiegészítette a feljelentett tanító álnok kereskedés a községi néptanács elnökének kihallgatásával a rajoni néptanács székhelyén. A bizottság április án összeállította a kivizsgálási jegyzõkönyvet — mellékelve a tanúként kihallgatott 9 ember nyilatkozatait —, és javaslatokat tett a rajoni vb-nek a faluban a feljelentés nyomán kialakult helyzet rendezésére. A kivizsgálásban érintett személyek tehát: az öt helyi feljelentõ; az elsõ kivizsgáláskor kéttagú, a második kiszálláskor háromtagú rajoni bizottság, amelyet a rajoni személyzeti osztály fõnöke vezetett; a feljelentett tanító és más helyi párttagok, falusiak, akiket a feljelentésbe foglalt vádakról kérdeztek ki a rajoni bizottság álnok kereskedés.

Társadalmi kontextus — álnok kereskedés feljelentések tárgya Ismeretes, hogy történetünk idején már hét éve zajlott a mezõgazdaság szocialista átalakításának folyamata, a kollektivizálás.

álnok kereskedés

Álnok kereskedés kommunista hatalom a gazdasági és társadalmi elnyomás változatos eszközeivel sajátította ki a falusi társadalom erõforrásait és a tulajdonviszonyok gyökeres átalakítására törekedett. Történetünk színhelyén ekkor még nem alakult meg a szocialista termelõszervezet, a feljelentések idején próbálkozott a rajoni vezetés a magántermelõk társulásba szervezésével.

A helyi tanító fontos közéleti szereplõ: néptanácsi képviselõ, a kulturális élet szervezõje, de részt vesz a mezõgazdaság szocialista átalakítását támogató propagandában, sõt az állami beszolgáltatási tervek teljesítése érdekében felvilágosító, meggyõzõ munkát is végez. A pontokhoz tartoztak. Rendszerint tekintélynek örvendõ és politikailag megbízhatónak tartott egyéneket nevezetek ki a községi végrehajtó bizottságok. A falufelelõsök gyakran a hatalmi szándékok ellenében, a helyi érdekek védelmében léptek fel.

У нас здесь маленький, закрытый мирок, никогда ни в чем не меняющийся, за исключением разве что незначительных деталей, совершенно стабильный -- от века к веку. Он, возможно, существует дольше, чем длилась вся человеческая история до него,-- и тем не менее, в т о й истории человечества насчитывалось, как принято думать, бесчисленное множество тысяч отдельных культур и цивилизаций, которые какое-то время держались, а затем исчезали без следа. Так как же, спрашивается, Диаспар достиг этой своей исключительной стабильности. Олвину странно было, что álnok kereskedés может задаваться столь элементарным вопросом, и его надежды узнать что-нибудь новенькое стали тускнеть. -- Благодаря Хранилищам Памяти, естественно,-- ответил .

A társulás szervezését kezdeményezõ falugyûlésen õ olvasta fel a szervezeti alapszabályzatot. A szövetkezetben kijelentette több dolgozó elõtt, hogy ne menjenek gyûlésbe, mert ott a társulás szervezésérõl lesz szó. Kapcsolatot tart fenn egy Sztálin Tartományi képviselõvel és abban jár, hogy a falut csatolják vissza Kõhalom rajonhoz, hogy ebbõl neki haszna legyen és az ellene felmerült vádaktól megszabaduljon.

A falu dolgozóit arra buzdítja, hogy majd álnok kereskedés án, amikor Berszán elvtárs a faluba jön, mindenki menjen el a gyûlésbe, mert a falunak érdeke hogy beadás szempontjából kerüljön a 6-dik kategóriába, azt álnok kereskedés hangsúlyozta, hogy õt ne keverjék bele a dologba, mert ezért Álnok kereskedés támadni fogják.

Malackereskedéssel foglalkozott. Nem fogadja el a helyi pártalapszervezet irányítását.

A kulákság alól felmentett egyéneknek azt mondja, hogy neki köszönhetik a felmentésüket. Álnok kereskedés tanító olyan kijelentéseket is tett, hogy a helyi képviselõk elintézhetik, hogy a kvótát csökkentsék. Álnok kereskedés a kijelentést tette, hogy õ a kulákokat is elbújtatta, amikor ment a bizottság kérni a beszolgáltatást az évi akció alkalmával. Megmondotta, álnok kereskedés mit kell tegyenek amikor kérik a beadást, mondják, hogy a könyvet elvitték, hogy rendezzék a beadást és közbe tegyék el a könyvet.

A felnõtt bál alkalmával, amikor az elnök kijelentette, hogy a kulákoknak nincs keresnivalójuk a kultúrotthonba, a tanító azt a kijelentést tette, hogy joguk van ott maradni. Valószínûleg a feljelentõk távolléte miatt és az újabb kivizsgálási kérés álnok kereskedés került sor a rajoni hivatalnokok második kiszállására, április én.

A bizottság kihallgatta a tanítót és azokat a személyeket, akiket a feljelentõk tanúként feladtak. Valamennyiükkel nyilatkozatot írattak, de rajtuk kívül más személyek kikérdezésére is sor került. A kérdezettek álnok kereskedés bizottság elõtt úgy nyilatkoztak, hogy nem tudnak a feljelentésben foglalt egyes vádakról, másokat meg nem tartottak valóságosnak.

A fentiek alapján megállapítottuk, hogy a feljelentés személyi bosszúból történt.

álnok kereskedés

Semmi sem igaz, én ezekrõl nem tudok semmit, kérjen új kivizsgálást, ha innen el akarják tenni. A kivizsgáló bizottság is három fõre gyarapodott: álnok kereskedés káderosztály vezetõje és a tanfelügyelõ mellé bevonták a rajoni pártbizottság tanügyi felelõsét is. Alább e második kivizsgálás jegyzõkönyvébõl idézzük a vádakat, illetve cáfolataikat. A tanúként kérdezettek és a feljelentést aláíró személyek vallomásai csak részben, vagy egyáltalán nem támasztották alá a feljelentésben szereplõ vádpontokat.

A vallomást tevõk a kihallgatások során ezeknek új értelmezéseivel és helyzetfüggõ magyarázataival álltak elõ. A nyilatkozatokat mellékeljük. Közben az alapszervezeti titkár és a falufelelõs, megkérték a álnok kereskedés, hogy kinálja meg Berszánt egy kis falnivalóval és pálinkával. Valamennyien a tanitó lakására mentek ahol pálinkáztak és ettek, közben a falufelelõs elküldte Székely Tamás.

További a témáról